Rozřazení produktů

Odběr novinek

Obchodní podmínky

obchodní společnosti Ecovital international, s.r.o., IČO: 24129909, se sídlem Na Václavce 1369/24, Praha 5 - 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 181313

(dále jen „prodávající“ nebo Ecovital international, s.r.o.“) pro prodej zboží prostřednictvím obchodu umístěného na internetové adrese www.zdravi-global.cz.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky jsou obchodními podmínkami obchodní společnosti Ecovital international, s.r.o., a upravují v souladu s §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník (dále jen „OZ“), vzájemná práva a

povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetových obchodů

prodávajícího (dále jen „obchodní podmínky“). Internetový obchod prodávajícího je prodávajícím provozován na internetové adrese www.zdravi-global.cz, prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové

rozhraní obchodu“ nebo „webová stránka“).


1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.


1.3. Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není konečným spotřebitelem, se řeší dle individuálně sjednaných podmínek. To znamená, že prodávající je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní

smlouvy. O této skutečnosti informuje kupujícího písemně na jeho emailovou adresu uvedenou v objednávce.


1.4. V případě, že mezi prodávajícím kupujícím je uzavřena kupní smlouva, mají odchylná ujednání v kupní smlouvě přednost před zněním obchodních podmínek. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní

smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.


2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 


3.2. Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetových obchodů www.zdravi-global.cz je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Pro objednání zboží kupující

vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu, který obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, o ceně zboží, způsobu úhrady kupní ceny, o nákladech spojených s dodáním zboží.

Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.

3.3. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu

nebo telefonu.

3.4. Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace prodávajícího prostřednictvím emailu.

3.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavření kupní smlouvy (náklady na internetové

připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.6. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

3.7. Prodávající není vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.4. CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB,PLATEBNÍ PODMÍNKY A NABYTÍ ZBOŽÍ KUPUJÍCÍM

4.1. Ceny zboží a služeb (např. poštovné, náklady spojené s dodáním zboží) uvedené na webové stránce jsou v CZK včetně příslušné sazby DPH dle platné legislativy.

 
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 
4.3. V případě platby v hotovosti nebo v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 
4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zaplatit kupní cenu prodávajícímu splněn připsáním příslušné částky na účet prodávajícího.

 
4.5. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.


4.6. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:


a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

b) v hotovosti na provozovně prodávajícího na adrese Na Václavce 1369/24, 150 00 Praha 5

c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, a to:

Účet prodávajícího pro platby v Kč:

Číslo účtu: 2800148870/2010, vedený u Fio Banka, a.s.,

IBAN:CZ4220100000002800148870

Účet prodávajícího pro platby v EUR:

IBAN:CZ2920100000002900672047, vedený u Fio Banka, a.s.

SWIFT: FIOBCZPPXXX;

d) bezhotovostně platební kartou;

e) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému České spořitelny ČS E-Commerce

f) bezhotovostně prostřednictvím platebních či jiných systému třetích osob, a to prostřednictvím platební brány GoPay - zahrnuje platební systémy MojePlatba, Fio Banka, Platba 24, mPeníze, Reiffeisen Bank, GoPay peněženka.

4.7 Prodávající zasílá spolu se zbožím kupujícímu doklad o prodeji, který ovšem neslouží jako daňový doklad. Daňový doklad zasílá prodávající na písemné (emailem) či telefonické vyžádání kupujícího.


4.8 Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží zaplacením celé jeho kupní ceny.

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na www.lekarna-global.cz.


5.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat

neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním

zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 OZ od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě

prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího a kupující může využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

6.2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady

spojené s navrácením zboží (např. přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud

se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že

zboží prodávajícímu odeslal.

6.4. Kupující má v souladu s § 1832 OZ nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). Tento nárok je ovšem pouze  ve výši nejlevnější varianty nabízené

prodávajícím (i v případě, že kupující zvolil při objednávce dražší způsob přepravy), přičemž osobní odběr nelze považovat za takový způsob doručení.


6.5. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit:

a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba);

b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.


6.6. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst

proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu

kupní cenu bez zbytečného odkladu.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. § 1914 až § 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.


7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2.těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. U použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo

opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.


7.5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

b) na odstranění vady opravou věci;

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny;

d) na odstoupení od smlouvy.


7.6. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

7.7. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Na Václavce 1369/24, Praha 5 - 150 00.

7.8. Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží.

7.9. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího a nejsou

poskytována třetím stranám vyjma přepravců, kterým jsou předávány pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu.


8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, akademický titul, adresa bydliště, doručovací adresa, IČO, danové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, a informace

o provedených nákupech kupujícího (dále společně vše jen jako „osobní údaje“)-


8.3. Kupující má právo kdykoli požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.


8.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od

1.2.2016

Ecovital international, s.r.o.,

Ing. Eva Čamrová, jednatelka


Obchodní podmínky ke stažení zde.

Formulář pro "odstoupení od smlouvy" ke stažení zde.

 


Tento web využívá k analýzám a provozu tzv. cookies, používáním tohoto e-shopu vyjadřujete s používáním cookies svůj souhlas. close